(+34) 943 896 024 (8:00 - 15:00) udala@getaria.eus

2022ko Egutegi Fiskala argitaratu da

2022ko Egutegi Fiskala argitaratu da

Aurten, lehen aldiz Getariako Udalak 2022.ekitaldirako Egutegi Fiskala onartu berri du Alkate Dekretu bidez. Era honetan, herritarrek aldez aurretik jakingo dute zerga bakoitzaren ordainketa aldia noiz izango den:

Kontzeptua
Concepto
Aldia
Periodo
Borondatezko ordainketa epeak
Plazos pago periodo voluntario
Ondasun Higiezinen gaineko zerga

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Urtekoa

Anual

2022ko maiatzak 15etik ekainak 30 arte

Del 15 de mayo al 30 de junio de 2022

Iharduera Ekonomikoen gaineko Zerga

Impuesto sobre Actividades Económicas

Urtekoa

Anual

2022ko urriak 1etik azaroak 10 arte

Del 1 de octubre al 10 de noviembre de 2022

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

Impuesto vehículos de tracción mecánica

Urtekoa

Anual

2022ko maiatzaren 5tik uztailak 5 arte

Del 5 de mayo al 5 de julio de 2022

Bide publikoa aprobetxatzeagatiko tasa

Tasa por aprovechamiento de vía pública- Merkataritzako jarduerak garatzeko erabilpen pribatibo

– Utilización privativa para desarrollo de la act. Comercial

– Espaloi barreneko ibilgailuen sarrera
– Entrada de vehículos a través de las aceras

– Bestelako aprobetxamenduzko tasak
– Otras tasas por aprovechamiento

Urtekoa

Anual

2022ko abuztuaren 20tik urriaren 20 arte

Del 20 de agosto al 20 de octubre de 2022

2022ko urriaren 20tik abenduaren 20 arte
Del 20 de octubre al 20 de diciembre de 2022

2022ko abuztuaren 20tik urriaren 20 arte
Del 20 de agosto al 20 de octubre de 2022

Portuko TAO tasa

Tasa OTA del puerto

4 hilekoa

cuatrimestral

2022ko ekainak 1etik irailak 30 arte

Del 1 de junio al 30 de Septiembre de 2022

Udaleku irekiak

Colonias de verano

Urtekoa

Anual

2022eko ekainak 1etik 25 arte

Del 1 al 25 de junio de 2022

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kuotak

Kuotas Servicio de Ayuda domiciliaria

Hilero

Mensual

Hurrengo hileko 25 eta 30. eguna bitartean

Entre el día 25 y 30 del mes siguiente

Musika, pintura, bertso etab. Ikastaro-kuotak

Cuotas de cursos de música, pintura, bertso, etc.

Hilero

Mensual

Hurrengo hileko 1 eta 10. eguna bitartean

Entre el día 1 y 10 del mes siguiente

Jaietako egitarauaren publizitatea

Publicidad programa de fiestas

Urtekoa

Anual

2022ko Urriaren 1etik azaroak 30 arte

1 de octubre al 30 de noviembre de 2022

 

Hemen ikusi daiteke Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2021/10/07/e2106421.htm 


X